Akkoord van Wassenaar (24 november 1982) – volledige tekst

/

Het Akkoord van Wassenaar kwam tot stand tijdens het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986) en zorgde ervoor dat het Nederlandse bedrijfsleven zich kon herstellen van de economische crisis waar het toen inzat. De werkloosheid in Nederland halveerde tussen 1985 en 1992, en liep terug van ongeveer 620.000 naar 335.000 personen.

Tekst van het Akkoord van Wassenaar

De in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en van werknemers:

-overwegende dat essentieel voor een structurele verbetering van de werkgelegenheid is:
herstel van economische groei, een stabiel prijspeil, versterking van de concurrentiekracht van ondernemingen en in samenhang daarmee verbetering
van de rendementspositie;
-overwegende dat een daarop in positieve zin gericht meerjarenbeleid op sociaal en economisch terrein op alle niveaus noodzakelijk is;
– overwegende dat het ook bij herstel van de economische groei het op middellange termijn niet mogelijk zal zijn de gehele beroepsbevolking, alsmede de aanwas daarvan in de komende jaren aan werk te helpen;
– overwegende dat daartoe in samenhang met het bovengenoemde beleid een beleidsaanpak over meerdere jaren is geboden, gericht op een betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid; een aanpak waarin meerdere vormen van herverdeling van werkgelegenheid in aanmerking komen, zoals arbeidsduurverkorting, deeltijdarbeid, bestrijding van jeugdwerkloosheid;
– overwegende dat in samenhang met de door c.a.o.-partijen te maken afspraken over vorm, fasering en werkgelegenheidseffecten als een van de uitgangspunten dient te gelden. dat, mede gelet op de zwakke financiële positie van de bedrijven, een betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid niet tot een verhoging van de kosten mag leiden;
– overwegende dat er naar gestreefd moet worden om zo’n beleid in het jaar 1983 een reële aanzet te geven, waarbij over een mogelijke andere besteding van reeds in de c.a.o.’ s vastgelegde loonaanspraken uitsluitend op c.a.o.-niveau in vrijheid dient te kunnen worden onderhandeld;

I. doen een beroep op c.a.o.-partijen de voorwaarden te creëren om zo spoedig mogelijk een beleid in deze zin tot stand te brengen;

II. spreken uit dat er daarnaast aanleiding bestaat om in de Stichting van de Arbeid ter zake van een aantal aspecten met betrekking tot de herverdeling van arbeid en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid overleg te voeren met de bedoeling om daarover vóór 1 januari 1983 aanbevelingen te doen;

III. spreken de wenselijkheid uit – met behoud van ieders opvattingen en gevoelens met betrekking tot de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet:
– dat op basis van de hierboven genoemde overwegingen en beleidsintenties, de c.a.o.-onderhandelingen 1983 in de ondernemingen en bedrijfstakken op korte termijn worden gestart en doen een dringend beroep op het kabinet om het mogelijk te maken dat partijen op basis van bovenstaande aanbevelingen in vrijheid op c.a.o. -niveau kunnen onderhandelen. zij verbinden daaraan de bereidheid om in de loop van het voorjaar 1983 het kabinet te informeren over de feitelijke ontwikkelingen in en uitkomsten van de c.a.o.-onderhandelingen.

De Voorzitters van de in het Bestuur van de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en van werknemers:

– Wim Kok (voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging);
– Chris van Veen (voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen);
– Steef van Eijkelenburg (voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond);
– Harm van der Meulen (voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond);
– Wouter Perquin (voorzitter van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond);
– drs. H. van der Schalie (voorzitter van de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel);
– S. Veninga (voorzitter van het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond);
-Joris Schouten (namens de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité en de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond).

Geraadpleegde bronnen
-https://www.parlement.com/9291000/d/wassenr.pdf
-https://www.parlement.com/id/vh8lnhrqszxy/akkoord_van_wassenaar_1982