Akte van Suprematie (1534) – Engelse tekst & Nederlandse vertaling

De Akte van Suprematie (Act of Supremacy) was een document, opgesteld op 3 november 1534, waarin het Engelse parlement koning Hendrik VIII aanstelde als leider van de Anglicaanse Kerk. Hier lees je de originele Engelse tekst en een Nederlandse vertaling van dit belangrijke historische document.

Henry VIII ’s Act of Supremacy (3 november 1534) – original text

Albeit the king’s Majesty justly and rightfully is and ought to be the supreme head of the Church of England, and so is recognized by the clergy of this realm in their convocations, yet nevertheless, for corroboration and confirmation thereof, and for increase of virtue in Christ’s religion within this realm of England, and to repress and extirpate all errors, heresies, and other enormities and abuses heretofore used in the same, be it enacted, by authority of this present Parliament, that the king, our sovereign lord, his heirs and successors, kings of this realm, shall be taken, accepted, and reputed the only supreme head in earth of the Church of England, called Anglicana Ecclesia; and shall have and enjoy, annexed and united to the imperial crown of this realm, as well the title and style thereof, as all honors, dignities, preeminences, jurisdictions, privileges, authorities, immunities, profits, and commodities to the said dignity of the supreme head of the same Church belonging and appertaining; and that our said sovereign lord, his heirs and successors, kings of this realm, shall have full power and authority from time to time to visit, repress, redress, record, order, correct, restrain, and amend all such errors, heresies, abuses, offenses, contempts and enormities, whatsoever they be, which by any manner of spiritual authority or jurisdiction ought or may lawfully be reformed, repressed, ordered, redressed, corrected, restrained, or amended, most to the pleasure of Almighty God, the increase of virtue in Christ’s religion, and for the conservation of the peace, unity, and tranquility of this realm; any usage, foreign land, foreign authority, prescription, or any other thing or things to the contrary hereof notwithstanding.

Nederlandse vertaling van de Act of Supremacy (red.)

Hoewel de Majesteit van de koning juridische en terecht het hoogste hoofd van de Kerk van Engeland is en behoort te zijn, wordt de geestelijkheid van dit rijk daarom erkend in hun oproepingen, maar niettemin voor de bevestiging en bevestiging daarvan, en voor de toename van deugd in Christus’ religie in dit rijk van Engeland, en om alle fouten, ketterijen en andere enorme vormen van misstanden die tot dusver in dit verband werden gebruikt, te onderdrukken en uit te roeien, zij het met gezag van dit huidige Parlement, dat de koning, onze soevereine heer, zijn erfgenamen en opvolgers, koningen van dit rijk, zullen worden genomen, aanvaard en geroemd als het enige opperste hoofd op aarde van de Kerk van Engeland, Anglicana Ecclesia genaamd; en zal genieten en genieten, gehecht aan en verenigd met de keizerlijke kroon van dit rijk, evenals de titel en stijl daarvan, evenals alle eer, waardigheid, voorrang, jurisdicties, voorrechten, autoriteiten, immuniteiten, winsten en goederen met de genoemde waardigheid van het hoogste hoofd van dezelfde kerk die behoort en appreteert; en dat onze genoemde soevereine heer, zijn erfgenamen en opvolgers, koningen van dit rijk, van tijd tot tijd de volledige macht en autoriteit zullen hebben om al deze fouten, ketterijen!, te onderdrukken, te corrigeren, vast te leggen, in te beperken en bij te sturen; religieuze misstanden, overtredingen en minachting, welke dan ook, die door welke vorm van spirituele autoriteit of jurisdictie dan ook wettig moeten worden hervormd, bevolen, hersteld, gecorrigeerd, beperkt of gewijzigd, het meest tot groot genoegen van de Almachtige God, de toename van deugd in Christus’ religie, en voor het behoud van de vrede, eenheid en rust in dit rijk; niettegenstaande elk gebruik, vreemd land, buitenlandse autoriteit, voorschrift of enig ander ding of andere dingen.

Bron:
-https://www.britainexpress.com/History/tudor/supremacy-henry-text.htm