Emancipatieproclamatie (Emancipation Proclamation) – tekst (1863)

//

Op 22 september 1862 kondigde de Amerikaanse president Abraham Lincoln de Emancipation Proclamation (Emancipatieproclamatie) af, waarmee per 1 januari 1863 drie miljoen slaven in vrijheid gesteld zouden worden, in de rebellerende zuidelijke staten. Verder stelde Lincoln dat de Amerikaanse Burgeroorlog in zijn ogen vooral een strijd was tegen de slavernij.

De volledige Engelse tekst en Nederlandse vertaling (van de hand van de redactie) van de definitieve tekst van 1 januari 1863 vind je hieronder:

Engelse tekst van The Emancipation Proclamation

January 1, 1863

By the President of the United States of America:

A Proclamation.

Whereas, on the twenty-second day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-two, a proclamation was issued by the President of the United States, containing, among other things, the following, to wit:

“That on the first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, all persons held as slaves within any State or designated part of a State, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, shall be then, thenceforward, and forever free; and the Executive Government of the United States, including the military and naval authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons, and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, in any efforts they may make for their actual freedom.

“That the Executive will, on the first day of January aforesaid, by proclamation, designate the States and parts of States, if any, in which the people thereof, respectively, shall then be in rebellion against the United States; and the fact that any State, or the people thereof, shall on that day be, in good faith, represented in the Congress of the United States by members chosen thereto at elections wherein a majority of the qualified voters of such State shall have participated, shall, in the absence of strong countervailing testimony, be deemed conclusive evidence that such State, and the people thereof, are not then in rebellion against the United States.”

Now, therefore I, Abraham Lincoln, President of the United States, by virtue of the power in me vested as Commander-in-Chief, of the Army and Navy of the United States in time of actual armed rebellion against the authority and government of the United States, and as a fit and necessary war measure for suppressing said rebellion, do, on this first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, and in accordance with my purpose so to do publicly proclaimed for the full period of one hundred days, from the day first above mentioned, order and designate as the States and parts of States wherein the people thereof respectively, are this day in rebellion against the United States, the following, to wit:

Arkansas, Texas, Louisiana, (except the Parishes of St. Bernard, Plaquemines, Jefferson, St. John, St. Charles, St. James Ascension, Assumption, Terrebonne, Lafourche, St. Mary, St. Martin, and Orleans, including the City of New Orleans) Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, and Virginia, (except the forty-eight counties designated as West Virginia, and also the counties of Berkley, Accomac, Northampton, Elizabeth City, York, Princess Ann, and Norfolk, including the cities of Norfolk and Portsmouth[)], and which excepted parts, are for the present, left precisely as if this proclamation were not issued.

And by virtue of the power, and for the purpose aforesaid, I do order and declare that all persons held as slaves within said designated States, and parts of States, are, and henceforward shall be free; and that the Executive government of the United States, including the military and naval authorities thereof, will recognize and maintain the freedom of said persons.

And I hereby enjoin upon the people so declared to be free to abstain from all violence, unless in necessary self-defence; and I recommend to them that, in all cases when allowed, they labor faithfully for reasonable wages.

And I further declare and make known, that such persons of suitable condition, will be received into the armed service of the United States to garrison forts, positions, stations, and other places, and to man vessels of all sorts in said service.

And upon this act, sincerely believed to be an act of justice, warranted by the Constitution, upon military necessity, I invoke the considerate judgment of mankind, and the gracious favor of Almighty God.

In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States to be affixed.

Done at the City of Washington, this first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty three, and of the Independence of the United States of America the eighty-seventh.

By the President: ABRAHAM LINCOLN
WILLIAM H. SEWARD, Secretary of State.

Nederlandse vertaling

Van de president van de Verenigde Staten:

Een proclamatie.

Overwegende, dat op de tweeëntwintigste september, in het jaar van onze Heer duizend achthonderdtweeënzestig, een proclamatie werd uitgegeven door de president van de Verenigde Staten, die onder meer het volgende bevatte, te weten:

“Dat op de eerste dag van januari, in het jaar van onze Heer, achttienhonderddrieënzestig, alle personen gehouden als slaven in enige Staat of in een aangewezen deel van een Staat, waarvan het volk in opstand is gekomen tegen de Verenigde Staten, vanaf dan voor altijd vrij zullen zijn; en de uitvoerende regering van de Verenigde Staten, met inbegrip van legerleiding en marine-autoriteiten, zal de vrijheid van zulke personen dienen te erkennen en handhaven, en zal geen handelingen uitvoeren of daden verrichten om dergelijke personen te onderdrukken, of aan een van hen, bij alles wat deze personen kunnen doen om die daadwerkelijke vrijheid te verkrijgen.

“Dat de uitvoerende macht, op de eerste dag van januari van het voorzegde jaar 1863, bij proclamatie, de Staten of delen van Staten – indien van toepassing – aanwijst, wiens bevolking in opstand tegen de Verenigde Staten zal zijn; en het feit dat elke Staat, of het volk daarvan, op die dag te goeder trouw vertegenwoordigd zal zijn in het Congres van de Verenigde Staten door leden die daartoe zijn gekozen bij verkiezingen, waarbij een meerderheid van de gekwalificeerde kiezers van die Staat heeft deelgenomen, waarbij overtuigende tegensprekende getuigenissen ontbreken, zo’n situatie moet worden beschouwd als overtuigend bewijs dat een dergelijke staat en het volk daarvan niet in opstand tegen de Verenigde Staten zijn.”

Welnu, daarom heb ik, Abraham Lincoln, president van de Verenigde Staten, krachtens de macht die mij gegeven is als opperbevelhebber om het leger en de marine van de Verenigde Staten te leiden op momenten van daadwerkelijke gewapende rebellie tegen het gezag en de regering van de Verenigde Staten, en als een geschikte en noodzakelijke oorlogsmaatregel om opstanden te kunnen onderdrukken, kondig ik, op deze eerste dag van januari in het jaar van onze Heer achttienhonderddrieënzestig, en overeenkomstig mijn doel zo te doen in het openbaar afgekondigd voor de volledige periode van honderd dagen, vanaf de eerstgenoemde dag, bevelen en aanwijzingen af voor de Amerikaanse Staten en delen van Staten waarvan de respectievelijke bevolkingen vandaag de dag in opstand tegen de Verenigde Staten zijn, te weten het volgende:

Arkansas, Texas, Louisiana, (met uitzondering van de parochies van St. Bernard, Plaquemines, Jefferson, St. John, St. Charles, St. James Ascension, Assumption, Terrebonne, Lafourche, St. Mary, St. Martin en Orleans, maar inclusief de stad New Orleans) Mississippi, Alabama, Florida, Georgië, South Carolina, North Carolina en Virginia (behalve de achtenveertig provincies aangeduid als West-Virginia, en ook de graafschappen van Berkley, Accomac, Northampton, Elizabeth City, York, Prinses Ann, en Norfolk, inclusief de steden Norfolk en Portsmouth), mét de zojuist genoemde uitgezonderde delen, veranderd er niets maar blijft de situatie zo, alsof deze proclamatie niet was afgekondigd.

En krachtens de macht en ten behoeve van het voornoemde doel, beveel ik en verklaar dat alle personen die als slaven in genoemde aangewezen Staten, en delen van Staten, worden vastgehouden, voortaan vrij zullen zijn; en dat de uitvoerende regering van de Verenigde Staten, inclusief de militaire leiding van leger en marine daarvan, de vrijheid van genoemde personen zal erkennen en behouden. En hierbij beveel ik het volk dat aldus is verklaard vrij te zijn zich te onthouden van alle geweld, tenzij er noodzaak is tot zelfverdediging; en ik adviseer hen dat ze, in alle gevallen wanneer dat is toegestaan, om loyaal werk te verrichten voor fatsoenlijke salarissen. En ik verklaar en maak verder bekend dat vrijgelaten personen die in een goede lichamelijke conditie verkeren, in de strijdmacht van de Verenigde Staten zullen worden opgenomen om forten, posities, posten en andere plaatsen te bemannen, en kunnen worden ingezet voor allerlei soorten schepen die in militaire dienst varen.

En over deze beslissing, die oprecht beschouwd mag worden als een rechtvaardige daad, gerechtvaardigd door de Grondwet, op militaire noodzaak, smeek ik om een bescheiden oordeel van de mensheid en de genadige gunst van de almachtige God. Als betrouwbaar getuigenis hiervan, heb ik hier mijn hand gelegd en het zegel van de Verenigde Staten laten aanbrengen.

Vastgesteld te Washington, op de eerste dag van januari, in het jaar van onze Heer, achttienhonderddrieënzestig, sinds de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika het zevenentachtigste jaar.

Door de Voorzitter: ABRAHAM LINCOLN
WILLIAM H. SEWARD, Secretary of State.

Bronnen:
-http://www.historynet.com/emancipation-proclamation-text
-https://archive.org/stream/theemancipationp22082gut/22082.txt