Tekst Charter van Kortenberg (1312)

Hier vind je de Nederlandse tekst van het Charter van Kortenberg uit 1312. In dit document beloofde hertog Jan II van Brabant dat de steden een bepaalde zeggenschap in het hertogdom Brabant zouden krijgen.

De tekst van het Charter van Kortenberg luidde:

Wij, Hertog Jan Van Brabant, geven te houdene, ewelec, vortane al d’articlen die hier naer bescreven staan:

Eerstwaerfs; dat wij no bede nemen, hensij omme occaison van ridderscape, van huweleke ochte gevangnesse, ende die bede sal men also wes’lec nemen.
Vort selen wij, selen wij houden al onse lant te wette ende onze lieden, riken ende armen, wet!, ende vonnesse doenghelijc.
Vort selen wij, selen wij alle onse vrie staden houden in haerre vriheiden die sie harebracht hebben.
Vort selen wij, selen wij kiesen binnen lands viere goede lieden.
Ende desen selen komen te Corthemberghe, van drien weken te drien weken.
Ende volle macht hebben van onsen weghen, altoes alle dese dinghe te verbeterne.
Ende vort ware dat zake dat enech van voorgeseiden riddren van live te doen ghinghe, dat men enen andren kiesen bi rade der goeder liede van den lande.
Ende dese riddren, zij selen sueren op d’Heil’ge Evangeliën dat si ons wale bewaren selen ende recht geschien doen na hare beste.
Ende ware dat sake dat de riddren eneghe dinghe maekten, so consenteren wij dat men binnen onsen lande engheen vonnesse segghen sal, noch dienst doen en sal, tot ane dier stont, dat men die dinghe geschien dade.

So hebben wij, Hertog Jan Van Brabant, deze lettren besegelt.
Also is’t gesijt.

Bronnen:
-https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2012/09/25/de_volledige_tekstvanhetchartervankortenberg-1-1439728/
-https://www.kortenberg.be/charter-1312