Preambule tekst bij het Verdrag van Parijs – EGKS (18 april 1951)

/

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) heeft bestaan van 1951-2002. Hieronder de tekst van de preambule uit het verdrag:

De tekst van de preambule luidt:

Overwegende, dat de wereldvrede slechts kan worden beschermd door een krachtsontplooiing evenredig aan de gevaren die hem bedreigen;
Ervan overtuigd, dat de bijdrage, die een georganiseerd en levend Europa tot de beschaving kan leveren, onontbeerlijk is voor het handhaven van vreedzame betrekkingen; zich ervan bewust, dat Europa zich slechts kan vormen door daden, die allereerst een feitelijke saamhorigheid scheppen en door het leggen van gemeenschappelijke grondslagen voor economische ontwikkeling;

Verlangend door de uitbreiding van de productie hunner basisindustrieën gezamenlijk bij te dragen tot een verhoging van het levenspeil en tot het voortgaan van de werken des vredes;

Vastbesloten voor een eeuwenoude wedijver een samensmelting hunner wezenlijke belangen in de plaats te stellen, door het instellen van een economische gemeenschap de eerste grondstenen te leggen voor een grotere en hechtere gemeenschap tussen volkeren, die lange tijd door bloedige strijd verdeeld zijn geweest en de grondslagen te leggen voor instellingen, die in staat zijn richting te geven aan een voortaan gezamenlijke bestemming.

Bron:
-https://onsverleden.wordpress.com/2011/07/25/europese-gemeenschap-voor-kolen-en-staal/