Nederlandse tekst Verdrag van München (30 september 1938)

/

Het Verdrag van München (30 september 1938) vormde het slotakkoord van de Conferentie van München. Het verdrag gaf nazi-Duitsland permissie om het Sudetenland te annexeren. Achteraf gezien was deze appeasement-politiek, met Neville Chamerlain (‘Peace for our time’) personificatie, onsuccesvol. Adolf Hitler ging door met zijn expansiedrift. Hieronder de Nederlandse én Engesltalige tekst van het Verdrag van München

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië hebben, rekening houdend met de overeenkomst die in principe al is bereikt voor de overdracht van het Sudeten-Duitse grondgebied aan Duitsland, overeenstemming bereikt over de volgende voorwaarden die van toepassing zijn op de genoemde overdracht en de daaropvolgende maatregelen. Door deze overeenkomst houden zij zich ieder verantwoordelijk voor de stappen die nodig zijn om de uitvoering ervan te verzekeren:

1. De evacuatie begint op 1 oktober.

2. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië komen overeen dat de evacuatie van het grondgebied op 10 oktober voltooid zal zijn, zonder dat bestaande instellingen opgeheven worden en dat de Tsjecho-slowaakse regering verantwoordelijk zal worden gehouden voor het uitvoeren van de evacuatie zonder schade aan de genoemde instellingen.

3. De voorwaarden voor de evacuatie zullen in detail worden vastgesteld door een internationale commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Tsjechoslowakije.

4. De bezetting in fasen van het overwegend Duitse grondgebied door Duitse troepen begint op 1 oktober. De vier gebieden die op de bijgevoegde kaart zijn aangegeven, zullen in de volgende volgorde worden bezet door Duitse troepen: het gebied met nr. I op 1 en 2 oktober, het gebied met nr.II op 2 en 3 oktober; het gebied gemarkeerd met nr.III op 3, 4 en 5 oktober; het grondgebied gemarkeerd met nr. IV op 6 en 7 oktober. Het resterende gebied met een overwegend Duits karakter zal onmiddellijk worden vastgesteld door de bovengenoemde internationale commissie en tegen 10 oktober worden bezet door Duitse troepen.

5. De in het derde lid bedoelde internationale commissie stelt de grondgebieden vast waar een volksraadpleging wordt gehouden. Deze gebieden zullen worden bezet door internationale instanties totdat de volksraadpleging is afgelopen. Dezelfde commissie zal de voorwaarden vaststellen waaronder de volksraadpleging gehouden zal worden, uitgaande van de voorwaarden van de Saarraadpleging. De commissie zal ook een datum vaststellen, niet later dan eind november, waarop de volksraadpleging zal plaatsvinden.

6. De definitieve vaststelling van de grens wordt uitgevoerd door de internationale commissie. Deze commissie zal ook het recht hebben om aan de vier mogendheden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, in bepaalde uitzonderlijke gevallen kleine wijzigingen aan te bevelen in de strikt etnografische afbakening van de zones die zonder volksraadpleging moeten worden overgedragen.

7. Er is een optierecht in en uit de overgedragen gebieden. Deze optie moet worden uitgevoerd binnen zes maanden na de datum van deze overeenkomst. Een Duits-Tsjechoslowaakse commissie zal de details van de optie bepalen, manieren overwegen om de overdracht van bevolking te vergemakkelijken en principekwesties die uit de genoemde overdracht voortvloeien, oplossen.

8. De Tsjechoslowaakse regering zal binnen een periode van vier weken na de datum van deze overeenkomst alle Sudeten-Duitsers die de wens hebben van hun politieambt of militaire functie te worden ontheven, hen die ruimte bieden. En de Tsjechoslowaakse regering zal binnen dezelfde periode Sudeten-Duitse gevangenen vrijlaten die een gevangenisstraf uitzitten voor politieke misdrijven.

Adolf Hitler
Neville Chamberlain
Edouard Daladier
Benito Mussolini

Aanvullende overeenkomst tussen Hitler en Chamberlain

De Overeenkomst van München zelf werd op 30 september 1938 om 2 uur ’s morgens gesloten. Later die ochtend had Chamberlain een privé-ontmoeting met Hitler waarop de volgende verklaring werd ondertekend

“Wij, de Duitse Führer en bondskanselier en de Britse premier, hebben vandaag nog een bijeenkomst gehad en zijn het erover eens dat we erkennen dat de kwestie van de Anglo-Duitse betrekkingen van het grootste belang is voor de twee landen en voor Europa.

Wij beschouwen de overeenkomst die gisteravond is ondertekend en de Anglo-Duitse Marineovereenkomst als symbolisch voor de wens van onze twee volkeren om nooit meer oorlog met elkaar te beginnen.

We zijn vastbesloten dat de methode van overleg de methode is gebruikt kan worden om alle andere kwesties te behandelen die onze twee landen kunnen aangaan, en we zijn vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten om mogelijke bronnen van verschillen weg te nemen en zo bij te dragen aan het verzekeren van de vrede in Europa.

Adolf Hitler
Neville Chamberlain

30 september 1938

De Engelse tekst van het Verdrag van München luidt:

The Munich Agreement

Germany, the United Kingdom, France and Italy, taking into consideration the agreement, which has been already reached in principle for the cession to Germany of the Sudeten German territory, have agreed on the following terms and conditions governing the said cession and the measures consequent thereon, and by this agreement they each hold themselves responsible for the steps necessary to secure its fulfilment:

1. The evacuation will begin on 1st October.

2. The United Kingdom, France and Italy agree that the evacuation of the territory shall be completed by 10th October, without any existing installations having been destroyed and that the Czechoslovak Government will be held responsible for carrying out the evacuation without damage to the said installations.

3. The conditions governing the evacuation will be laid down in detail by an international commission composed of representatives of Germany, the United Kingdom, France, Italy and Czechoslovakia.

4. The occupation by stages of the predominantly German territory by German troops will begin on 1st October. The four territories marked on the attached map will be occupied by German troops in the following order: the territory marked No.I on the 1st and 2nd October, the territory marked No. II on the 2nd and 3rd October; the territory marked No. III on the 3rd, 4th and 5th October; the territory marked No. IV on the 6th and 7th October. The remaining territory of preponderatingly German character will be ascertained by the aforesaid international commission forthwith and be occupied by German troops by the 10th October.

5. The international commission referred to in paragraph 3 will determine the territories in which a plebiscite is to be held. These territories will be occupied by international bodies until the plebiscite has been completed. The same commission will fix the conditions in which the plebiscite is to be held, taking as a basis the conditions of the Saar plebiscite. The commission will also fix a date, not later that the end of November, on which the plebiscite will be held.

6. The final determination of the frontier will be carried out by the international commission. This commission will also be entitled to recommend to the four Powers, Germany, the United Kingdom, France and Italy, in certain exceptional cases minor modifications in the strictly ethnographical determination of the zones which are to be transferred without plebiscite.

7. There will be a right of option into and out of the transferred territories, the option to be exercised within six months from the date of this agreement. A German-Czechoslovak commission shall determine the details of the option, consider ways of facilitating the transfer of population and settle questions of principle arising out of the said transfer.

8. The Czechoslovak Government will, within a period of four weeks from the date of this agreement, release from their military and police forces any Sudeten Germans who may wish to be released, and the Czechoslovak Government will within the same period release Sudeten German prisoners who are serving terms of imprisonment for political offences.

Adolf Hitler
Neville Chamberlain
Edouard Daladier
Benito Mussolini

Aanvullende verklaring

British-German Declaration

The Munich Agreement itself was concluded at 2 a.m. on 30 September 1938. Later that morning, Chamberlain had a private meeting with Hitler at which the following declaration was signed

We, the German Führer and Chancellor and the British Prime Minister, have had a further meeting to-day and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe.

We regard the agreement signed last night and the Anglo-German Naval Agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.

We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries, and we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe.

Adolf Hitler
Neville Chamberlain

September 30, 1938

Bronnen:
Documents on German Foreign Policy. Series D, vol. II, nr’s 675-676 (London 1950) 1014-1017.
-https://www.tracesofwar.nl/articles/1102/Akkoord-van-M%C3%BCnchen-29-09-1938.htm